Steblów
So?tys i Rada So?ecka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Pielgrzymki - Steblów
Informator
Tragedie na drodze...
W ubieg?ym tygodniu w naszej miejscowo?ci dosz?o a? do dwóch wypadków drogowych z udzia?em rowerzysty i motocyklisty.
23 wrze?nia na ulicy Prudnickiej kierowca VW Golfa prawdopodobnie nie mog?c si? zdecydowa? na manewr wyprzedzania, potr?ci? prawid?owo jad?cego rowerzyst?, który w wyniku tego odniós? obra?enia. I pomoc medyczn? poszkodowanemu udzieli?a mieszkanka Steblowa.

Natomiast drugi wypadek mia? miejsce 27 wrze?nia i niestety by? on ju? bardziej tragiczny, gdy? zgin?? w nim mieszkaniec naszej miejscowo?ci. Informacja z Tygodnika Krapkowickiego: (...) oko?o 11.45 na ul. Wiejskiej 42-letni mieszkaniec Steblowa kieruj?c motorowerem, w trakcie wymijania si? na w?skiej drodze z samochodem ci??arowym w nie do ko?ca wyja?nionych okoliczno?ciach zahaczy? r?czk? motoroweru o ogrodzenie posesji. Straci? równowag?, przewróci? si? i uderzy? g?ow? w ko?o jad?cego samochodu ci??arowego. W wyniku obra?e? g?owy, jakie odniós? po uderzeniu, kieruj?cy motorowerem zmar? na miejscu".

WIECZNY ODPOCZYNEK, RACZ MU DA? PANIE


No có? nie ma co zaprzecza?, ?e obecnie popyt na motorowery (a w szczególno?ci skutery) jest bardzo du?y. Tych pojazdów obecnie jest na naszych drogach bardzo du?o, a codziennie dochodz? do nas wie?ci, i? dosz?o do wypadku z udzia?em motocyklisty... Zatem uwa?ajmy na siebie wzajemnie, a kierowcy na rowerzystów, którzy te? niech kieruj? si? rozs?dkiem...Admin dnia październik 02 2007
5 komentarzy · 4613 czytań ·Drukuj
Maria Hilf
22 wrze?nia br. odby?a si? XII Pielgrzymka Narodów do Maria Hilf. Wzi?li w niej udzia? równie? Steblowianie, a organizatorem tego? wyjazdu by?a Mniejszo?? Niemiecka.

O godzinie 08:00 zebrali?my si? na parkingu przy restauracji Daniels. Przed udaniem si? w podró? spotkali?my si? jeszcze z ks. Henrykiem Pocze?niokiem, który udzieli? nam b?ogos?awie?stwa i ?yczy? udanej pielgrzymki.
Na miejsce dotarli?my oko?o godziny 09:20, tak?e spokojnie mogli?my zaj?? miejsca przed Sanktuarium. O godzinie 10:00 wr?czono nagrod? "Z?otego Serca" ks. St. Lekavemu. 15 minut pó?niej rozpocz??a si? Godzina Ró?a?cowa o "po?rednictwo" Matki Bo?ej. Nast?pnie przedstawiono ?yciorys Marii Merkert, która wkrótce b?dzie beatyfikowana, a o 12:00 rozpocz??a si? Uroczysta Suma koncelebrowana przez Biskupów z Magdeburga. Po Godzinie M?odzie?y Zakonnej, odby?o si? Nabo?e?stwo Maryja, Po?redniczka naszych Narodów, które zako?czy?o Pielgrzymk? Narodów oko?o godziny 15:40.

Serdeczne podzi?kowania sk?adamy na r?ce ks. Wolfganga Globischa, g?ównego organizatora pielgrzymki trzech narodów, ks. Stanislavovi Lekavemu, administratorowi sanktuarium, Pani Teresie Donitzy oraz Ewie Klace za opiek? nad grup? oraz dzi?kujemy Wszystkim tym, którzy wzi?li udzia? w XII Pielgrzymce Narodów do Maria Hilf...

GALERIA


Admin dnia wrzesień 23 2007
3 komentarze · 2840 czytań ·Drukuj
Do?ynki 2007
16 wrze?nia w Steblowie odby?y si? do?ynki gminne, których organizatorem by? Burmistrz MiG Krapkowice, So?tys oraz Rada So?ecka, a tak?e mieszka?cy naszej miejscowo?ci.
W sobot? o godzinie 19:00 odby?a si? zabawa taneczna, natomiast nast?pnego dnia w niedziel?, program do?ynek by? ju? bardzo urozmaicony.

O godzinie 10:00 w naszym ko?ciele odprawiona zosta?a Msza ?w. dzi?kczynna za tegoroczne plony. po niej zaproszeni go?cie udali si? na uroczysty obiad do restauracji Daniels, a nast?pnie powrócili do ko?cio?a na Nieszpory, po których to wyruszy? korowód do?ynkowy oko?o godz. 14:40.
Ka?da z miejscowo?ci przygotowa?a przepi?kne i "przeciekawe" wozy korowodowe, które mo?na zobaczy? na zamieszczonych zdj?ciach. Na uwag? zas?ugiwa?y oczywi?cie has?a do?ynkowe, w?ród których mo?na by?o znale?? wiele humoru, ale tak?e - niestety - du?o prawdy, jak chocia?by: Chroni? wioski od niedzieli do soboty starcy i dzieci.
W trakcie trwania imprezy og?oszono wyniki konkursu korowodów do?ynkowych , w którym to kolejne miejsca zaj?li:

1. Steblów
2. ?ywocice
3. Pietna
Wyró?nienia otrzyma?y so?ectwa:
Borek, D?brówka Górna, Gwo?dzice, Kórnica, Nowy Dwór, Rogów Op., ?ciborowice, ?u?ela oraz miasto Krapkowice.


W?ród wozów korowodowych nie zabrak?o oczywi?cie przepi?knych koron ?niwnych, przy których to mo?na by?o równie? zauwa?y? tak samo pi?kne Panie...
W godzinach wieczornych og?oszono tak?e wyniki konkursu koron, a wygl?da?y one nast?puj?co:

Kategoria koron ziarnkowych:
1. Pietna
2. ?ywocice
3. ?ciborowice

Kategoria koron mieszanych:
1. Steblów
2. D?brówka Górna, ?u?ela
3. Nowy Dwór, Rogów Opolski
Wyró?nienia: Gwo?dzice, Kórnica


Po korowodzie w namiocie do?ynkowym nast?pi?o symboliczne przekazanie chleba, po którym to na scen? wkroczyli przedszkolaki oraz m?odzie? ze steblowskiej szko?y. Po nich przebieg gminnego ?wi?ta plonów uatrakcyjnili: zespó? "Buenos Amigos" oraz Józef Polok z zespo?em (?wi?ta Wojna).
Po zako?czonych wyst?pach oraz og?oszeniu wyników konkursów, oko?o godziny 20:00 rozpocz??a si? zabawa taneczna, podczas której przygrywa? zespó? "Presto" ze Steblowa.

Moim zdaniem - jak i mam nadziej? wszystkich pozosta?ych, którzy uczestniczyli w tej?e imprezie - do?ynki zosta?y bardzo dobrze zorganizowane. Lokalizacja do?ynek, pogoda, frekwencja, program, zaanga?owanie... My?l?, ?e te czynniki przyczyni?y si? do tego, i? atmosfera tego? ?wi?ta by?a bardzo dobra i jeszcze na d?ugo pozostanie w naszej pami?ci...

Nie mo?na oczywi?cie zapomnie? tutaj o podzi?kowaniach dla osób i instytucji, bez których do?ynki nie by?yby takie "ciekawe"... Podzi?kowania nale?? si? Panu Burmistrzowi Piotrowi Solloch, Dyrektorowi Krapkowickiego Domu Kultury Panu Joachimowi Kubilas, Radnemu Gminy Krapkowice Panu Henrykowi Heniczek, So?tysowi oraz Radzie So?eckiej Steblowa, Ochotniczej Stra?y Po?arnej ze Steblowa oraz Wszystkim, którzy przystroili swoje posesje i wzi?li udzia? w gminnych do?ynkach w Steblowie...

>> GALERIA <<

>> GALERIA2 <<

Admin dnia wrzesień 18 2007
Czytaj więcej · 3 komentarze · 2719 czytań ·Drukuj