Steblów
So?tys i Rada So?ecka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Pielgrzymki - Steblów
Informator
Wybory So?tysa
Rok 200717 kwietnia 2007 roku w naszej miejscowo?ci odby?y si? wybory na so?tysa Steblowa. Zebranie Wiejskie rozpocz??o si? o godz. 18:00 (I termin). Ze wzgl?du na brak wymaganej frekwencji, Zebranie rozpocz??o si? w II terminie o godz. 18:00. O urz?d ubiega? si? jedynie dotychczasowy so?tys Pan Stanis?aw Grabas, gdy? ?adna z siedmiu proponowanych przez uczestników zebrania osób nie zdecydowa?a si? na start w wyborach.

Obradom przewodniczy? Pan Ludwik Wac?aw, natomiast w sk?ad Komisji Wyborczej (przeprowadzenie wyborów So?tysa i Rady So?eckiej) wesz?y nast?puj?ce osoby: Klaka Andrzej, Barbara Wieszo?ek, Mitula Agata oraz Michalik Rudolf.

Po otwarciu zebrania i stwierdzeniu jego prawomocno?ci oraz przyj?ciu obrad, przedstawione zosta?o sprawozdanie z dzia?alno?ci Rady So?eckiej za okres kadencji (2003 - 2007). Nast?pnie So?tys odczyta? równie? plany na kolejne lata (2007 - 2011).

GALERIA


Admin dnia kwietnia 16 2007
Czytaj więcej · 1 komentarz · 2668 czytań ·Drukuj
Powstanie strony i rozwój...
Rok 2006Strona o Steblowie powsta?a 21 wrze?nia 2006 roku. W pa?dzierniku strona o Steblowie uzyska?a nowy wygl?d. Do sierpnia 2007 roku nie zmieni?a si?, a adres strony brzmia?: www.steblow.yoyo.pl

W lipcu 2007 roku So?tys oraz Rada So?ecka Steblowa wyrazili zgod? na przekazanie ?rodków pieni??nych na dzia?anie strony, co w konsekwencji umo?liwi?o przej?cie na p?atny serwer i pozyskanie nowej domeny: www.steblow.pl, która to istnieje po dzie? dzisiejszy.Admin dnia września 20 2006
Drukuj