Steblów
So?tys i Rada So?ecka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Pielgrzymki - Steblów
Informator
Slonsky Radio
Slonsky Radio to jedyne, prawdziwe, ?l?skie radio w Internecie, które promuje ?l?sk? Kultur? na powa?nie. Redaktorzy radia swoj? dzia?alno?ci? w Internecie, staraj? si?, aby ?l?sk dociera? do wszystkich ?l?zaków, rozsianych po ca?ym ?wiecie. Jak podkre?laj?, radio jest przeznaczone nie tylko dla ?l?zaków, ale dla wszystkich ludzi, którzy ?l?skiej kulturze, a przede wszystkim ?l?skiej muzyce przajom.

Slonsky Radio to Zaglymbie Slonskyj muzyki, to najlepsze kawa?ki ?l?skiej muzyki, pozdrowienia oraz z pewno?ci? wiele u?miechu i rado?ci...
Adres internetowy, obecnie ju? bardzo popularnego na ?l?sku oraz w Niemczech, ?l?skiego radia to: www.slonskyradio.eu
Zapraszam Serdecznie do s?uchania...!!!


17 listopada w sali Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Steblowie zorganizowali?my natomiast spotkanie z Luckym, jednym z redaktorów Slonskygo Radia, który przyby? do Nas wraz z ma??onk?.
Przeogromny humor ;), przepyszne jedzonko i wzmacniaj?ce trunki, dyskusja nad programami "szpieguj?cymi" oraz zaci?ta walka w routerem spowodowa?y, i? atmosfera spotkania by?a przemi?a, przesympatyczna i z pewno?ci? wywo?a?y du?o rado?ci i dostarczy?y wielu niezapomnianych wra?e?...
Serdecznie dzi?kuj? Steblowianom, którzy zorganizowali sobotni? imprezk? oraz Luckowi, Ewie i Wszystkim go?ciom za przybycie. Do nast?pnego razu!!!

>> GALERIA <<


Admin dnia listopad 18 2007
3 komentarze · 3049 czytań ·Drukuj
Dzie? ?wi?tego Marcina
W pi?tek, 9 listopada 2007, w naszej parafii obchodzili?my Dzie? ?w. Marcina. O godzinie 16:30 przedszkolaki, uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz Steblowianie zgromadzili si? przy szkole, aby w procesji (na czele której szli ministranci z krzy?em oraz ?w. Marcin na koniu), uda? si? do naszego ko?cio?a.
Uroczyst? msz? ?w. odprawi? ks. Henryk Pocze?niok. Nie mog?o si? oby? oczywi?cie bez przedstawienia scenki z ?ycia ?w. Marcina, a w roli g?ównej wyst?pili uczniowie klasy 4 SPSP. Po zako?czeniu mszy ?w. odmówiono Koronk? do Bo?ego Mi?osierdzia.
Po niej wszyscy, którzy wychodzili z ko?cio?a otrzymali tzw. rogalik ?w. Marcina oraz kawa?ek czerwonego p?ótna, symbolizuj?cego p?aszcz ?wi?tego, którym to podzieli? si? z ubogim.

Nast?pnie uczestnicy uroczysto?ci udali si? na przyszkolny plac, aby tam przy trzech ogniskach ogrza? si? (listopadowe wieczory s? ju? niestety zimne...), napi? ciep?ej herbaty (podawanej przez bardzo mi?e i weso?e Panie ;-) oraz skosztowa? upieczonych przesmacznych "?wi?tomarci?skich rogali"...

>> GALERIA <<?wi?ty Marcin urodzi? si? w 316/317 r. w Sabarii, na terenie dzisiejszych W?gier. Jego ojciec by? rzymskim trybunem wojskowym. Uczy? si? w Ticinium (Pawia). Maj?c 15 lat wst?pi? do armii Konstancjusza II. ?ebrakowi prosz?cemu o ja?mu?n? u bram miasta Amiens odda? po?ow? swej opo?czy. Nast?pnej nocy ukaza? mu si? Chrystus odziany w ten p?aszcz i mówi?cy do anio?ów: To Marcin okry? mnie swoim p?aszczem. Pod wp?ywem tego wydarzenia przyj?? chrzest i opu?ci? wojsko, uwa?aj?c, ?e wojowanie k?óci si? z zasadami wiary. Mia? wtedy 18 lat. Odwiedzi? swoich rodziców, których doprowadzi? do chrze?cija?stwa. Nast?pnie uda? si? do ?w. Hilarego, biskupa Poitiers, staj?c si? jego uczniem. Zosta? akolit?. Po pewnym czasie osiad? jako pustelnik na wysepce Gallinaria w pobli?u Genui, gromadz?c wokó? siebie wielu uczniów.

?wi?ty Marcin z Tours w 361 r. za?o?y? pierwszy klasztor w Galii - w Liguge. Dziesi?? lat pó?niej, mimo jego sprzeciwu, lud wybra? go biskupem Tours. ?w. Marcin jako pasterz diecezji prowadzi? nadal surowe ?ycie mnisze, budz?c sprzeciw okolicznych biskupów. Klasztory, które zak?ada?, ??czy?y koncepcj? ?ycia mniszego z prac? misyjn?. Sam odby? wiele wypraw misyjnych.
Zmar? 8 listopada 397 r. w Candes podczas podró?y duszpasterskiej. Jego cia?o sprowadzono Loar? do Tours i pochowano 11 listopada. Jako pierwszy wyznawca - nie-m?czennik - zacz?? odbiera? cze?? ?wi?tego w Ko?ciele Zachodnim. Relikwie spoczywaj? w bazylice wzniesionej ku czci ?wi?tego. Jest patronem Francji, królewskiego rodu Merowingów, diecezji w Eisenstadt, Mainz, Rotterburga, Amiens; dzieci, hotelarzy, je?d?ców, kawalerii, kapeluszników, kowali, krawców, m?ynarzy, tkaczy, podró?ników, wi??niów, w?a?cicieli winnic, ?ebraków, ?o?nierzy.

W ikonografii przedstawiany jest ?w. Marcin w stroju biskupa lub jako ?o?nierz oddaj?cy p?aszcz ?ebrakowi. Jego atrybutami s?: dzban, g?? na ksi?dze, g?? u jego stóp, ko?, ksi?ga, model ko?cio?a, dwa psy lub ?ebrak u jego stóp.

Admin dnia listopad 11 2007
1 komentarz · 2363 czytań ·Drukuj
Nasza KlasaPortal nasza-klasa.pl to ponadmilionowa spo?eczno?? w internecie. Ludzie szukaj? tu dawnych przyja?ni. Twórcy tej strony www to najbogatsi polscy studenci.


Portal Nasza-klasa bije rekordy popularno?ci, zarejestrowa?o si? w nim ponad milion u?ytkowników. A wszystko zacz??o si? rok temu, kiedy to czterech studentów Uniwersytetu Wroc?awskiego postanowi?o za?o?y? Nasz?-klas?.
- Mieli?my problem z namierzeniem znajomych z dawnych lat, z poprzednich szkó? - mówi Maciej Popowicz, szef ca?ego przedsi?wzi?cia. - Wi?c wymy?lili?my, ?e stworzymy w internecie takie miejsce, gdzie mo?na si? nawzajem odnajdywa?.
11 listopada, tu? przed pó?noc?, zastartowali. Pierwszych u?ytkowników portalu przywitali komunikatem: "Napracowali?my si? strasznie! Ostatnie miesi?ce up?yn??y ekipie twórców Nasza-klasa.pl na doskonaleniu systemu, który pozwoli Wam piel?gnowa? to, co wydawa?o nam si? najwa?niejsze i co po??czy?o nasze wysi?ki - Przyja??. Mamy nadziej?, ?e uda?o nam si? zaprojektowa? narz?dzia, które ocal? niejedn? szkoln? znajomo?? i pomog? nawi?za? nowe”.
To by?o genialnie proste: Ca?? baz? danych tworz? internauci. Je?li jakiej? szko?y lub klasy nie ma na portalu, zainteresowany ucze? po prostu j? zak?ada. Do niego do??czaj? inni: znajomi, koledzy znajomych, nauczyciele. Na portalu mo?na znale?? swoich znajomych, wystarczy wpisa? imi?, nazwisko czy pseudonim. S? fora - klasowe, szkolne, tematyczne. Miejsca na zdj?cie - w?asne, rodziny, klasy z dawnych lat. Ten portal to spo?eczno??, i to coraz liczniejsza. 16 pa?dziernika zespó?
Naszej-klasy poinformowa?: "Nasza-klasa.pl ma ju? ponad milion zarejestrowanych u?ytkowników. Dzi?kujemy!”.

Codziennie loguje si? tu kolejnych osiem tysi?cy u?ytkowników. Miesi?cznie portal odnotowuje 500 mln ods?on. Jest wyceniany na 15 milionów z?otych. Programistami portalu s?: Maciej Popowicz, Pawe? Olchawa, Micha? Bartoszkiewicz, a tak?e ?ukasz Adzi?ski. Trzej pierwsi studiuj? na Uniwersytecie Wroc?awskim informatyk?, ?ukasz jest grafikiem. Maciej jest umys?em ca?ego przedsi?wzi?cia, udziela wywiadów.
Po niespe?na roku funkcjonowania Naszej-klasy portalem i czwórk? zdolnych informatyków z Wroc?awia zainteresowa? si? niemiecki fundusz Venture Capital European Founders. Kupi? 20 procent udzia?ów. Studenci otrzymali oko?o trzech milionów z?otych, cho? sami nie potwierdzaj? tych danych i twierdz?, ?e ka?d? z?otówk? inwestuj? w firm?.
Od momentu powstania portalu informacje o nim rozchodzi?y si? b?yskawicznie: mailami, SMS-ami, mówili o nim w telewizji. Nasza-klasa.pl sta?a si? modnym tematem spotka? towarzyskich. Zarejestrowa? si? na portalu jest trendy!
W Naszej-klasie nie ma anonimowo?ci. W profilu u?ytkownika nale?y poda? imi?, nazwisko, wiek. Zwykle u?ytkownik loguje si? do klasy i szko?y, do której ucz?szcza? w realu. Je?li kto? si? podszywa pod inn? osob?, to szybko zostanie zdemaskowany, "rozpracuj?” go autentyczni uczniowie danej klasy. Najcz??ciej dodaje si? te? swoj? aktualn? fotk?, mo?na mie? ca?? galeri? zdj??. To wszystko powoduje, ?e portal nie jest miejscem, gdzie dobrze czuj? si? uciekaj?cy w anonimowo?? jajcarze.


Có?, skoro chwilowo nie ma na naszej steblowskiej stronce dzia?u „szko?a”, to mo?e warto by by?o zainteresowa? si? portalem „nasza-klasa” i odnowi? swoje znajomo?ci ze szkolnej ?awki. Gor?co do tego zach?cam!

„NTO” 27-28 X 2007 / Prezes


Admin dnia listopad 05 2007
Drukuj