Steblów
So?tys i Rada So?ecka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Pielgrzymki - Steblów
Informator
Wybory Parlamentarne 2007
Wybory, wybory i po wyborach... W naszym kraju zwyci??y?a Platforma Obywatelska, która zdoby?a 41,39% g?osów (209 mandatów), a za ni? znalaz?o si? Prawo i Sprawiedliwo?? z 32,16% poparciem i 166 mandatami. Trzecie miejsce zaj??a Lewica i Demokraci (13,2% / 53 mandaty), a czwarte Polskie Stronnictwo Ludowe (8,93% / 31). Swojego przedstawiciela w Sejmie b?dzie mia?a równie? Mniejszo?? Niemiecka.
Frekwencja wynios?a 53,79 proc.

Do Sejmu nie dosta?y si? partie, które wspólnie dotychczas rz?dzi?y z PiS-em i "kierowa?y" naszym pa?stwem. By?y to: Liga Polskich Rodzin (z liderem Romanem Giertychem, który by? Ministrem Edukacji i który wiele namiesza?) oraz Samoobrona (z liderem Andrzejem Lepperem, Ministrem Rolnictwa, o którym równie? cz?sto by?o "g?o?no"). Wymaganego progu wyborczego nie przekroczy?y tak?e Polska Partia Pracy oraz Partia Kobiet.


Admin dnia październik 22 2007
Czytaj więcej · 1 komentarz · 2431 czytań ·Drukuj
OSP Steblów
15 pa?dziernika 2007 roku w Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Steblowie odby?o si? uroczyste przyj?cie do grona Stra?aków Cz?onka Zarz?du Województwa Opolskiego P. Andrzeja Kasiury. Oficjalnie cz?onkiem OSP Steblów zosta? ju? 6 lipca br. zgodnie z decyzj? Zarz?du OSP, który jednog?o?nie przyj?? A. Kasiury do naszej jednostki.

Po krótkim przemówieniu Prezesa Ditra Drzymoty, druh A. Kasiura przyj?? z r?k Burmistrza Krapkowic Romualda Harafa, naszego Prezesa oraz Naczelnika Rudolfa Matuszka mundur OSP, w którym to b?dzie móg? wreszcie uczestniczy? jako Stra?ak w organizowanych przez ZOSP RP w Krapkowicach ró?nych uroczysto?ciach czy zawodach sportowych.

Po cz??ci oficjalnej nast?pi?a oczywi?cie nieoficjalna, podczas której to wszyscy uczestnicy mogli spróbowa? prawdziwego stra?ackiego wuszta, przygotowanego przez naszego So?tysa...

>> GALERIA <<

Admin dnia październik 19 2007
5 komentarzy · 4222 czytań ·Drukuj
Zabawa Podo?ynkowa
W sobot? 6 pa?dziernika w Steblowie na terenie Ochotniczej Stra?y Po?arnej odby?a si? zabawa
taneczna (''podo?ynkowa'') dla osób uczestnicz?cych w korowodzie do?ynkowym, bior?cych udzia? w organizacji do?ynek oraz Wszystkich pozosta?ych mieszka?ców Steblowa.

Impreza rozpocz??a si? o godzinie 19:00, a dla wszystkich przyby?ych zagra? zespó? Rebel's, który ju? go?ci? w Steblowie w lutym tego? roku przygrywaj?c podczas "Pogrzebania Basa". Mimo, i? aura o tej porze nie jest "zbytnio przyjemna", to wszyscy obecni imprezowicze ?wietnie si? bawili, a temperatur? z pewno?ci? podnosi?y ró?niste napoje i smaczna, pieczona kie?baska oraz grzonki z czosnkym...

Serdeczne podzi?kowania nale?? si? Wszystkim Organizatorom zabawy, w tym przede wszystkim Panu So?tysowi, Radzie So?eckiej, Radnym Gminy oraz Ochotniczej Stra?y Po?arnej ze Steblowa, a tak?e Wszystkim, którzy przybyli na imprezk? i z nami ?wietnie si? bawili...

GALERIA


Admin dnia październik 12 2007
1 komentarz · 3482 czytań ·Drukuj