Steblów
So?tys i Rada So?ecka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Pielgrzymki - Steblów
Informator
Majówka 2015

Admin dnia kwietnia 26 2015
Drukuj
II zebranie wyborcze So?tysa i Rady So?eckiej (24.04.2015)
II zebranie wyborcze So?tysa i Rady So?eckiej (24.04.2015)Drugie Zebranie Wiejskie maj?ce na celu wy?onienie So?tysa oraz cz?onków Rady So?eckiej Steblowa odby?o si? 24 kwietnia br. w sali DFK. Tym razem bez problemów wybrano gospodarza naszej wioski.
Przewodnicz?cym zebrania ponownie zosta? Ryszard Donitza, który bardzo sprawnie przeprowadzi? spotkanie wyborcze. Podczas wyborów So?tysa mieszka?cy wskazali dwie kandydatury: Barbara Wieszo?ek zaproponowa?a Beat? Majb?, natomiast Piotr Mehlich Paw?a Mazurka. Obaj kandydaci krótko przedstawili swój program wyborczy i nast?pnie przyst?piono do g?osowania, w którym zwyci??y? Pawe? Mazurek.
O?miu kandydatów przyst?pi?o do walki o miejsce w Radzie So?eckiej (trzy osoby nie wyrazi?y zgody na udzia? w wyborach: P. Goi?ski, J. Riedel, B. Majba). W jej sk?ad wesz?o pi?ciu kandydatów, którzy otrzymali najwi?ksz? liczb? g?osów tj.: Jolanta Kania, Teresa Donitza, Tobiasz Hergesell, Jerzy Waligóra i Damian Górski.

Podczas Zebrania Wiejskiego przedstawiono równie? propozycj? dokonania zmian w obowi?zuj?cym statucie so?ectwa dot. ilo?ci cz?onków rady so?eckiej oraz czasu oczekiwania na kolejne Zebranie Wiejskie w przypadku braku kworum. Propozycje zmian w statucie przyj?to jednog?o?nie.
Ponadto mieszka?cy zg?aszali problemy dotycz?ce m.in. nawierzchni dróg gminnych, drzew zagra?aj?cych bezpiecze?stwu ludzi i mienia, bezpa?skich psów oraz drewnianych s?upów energetycznych na ul. Mickiewicza.

W zebraniu udzia? wzi?li: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic, Józef Brzozowski, Micha? Mehlich - Radni Rady Miejskiej w Krapkowicach oraz 69 mieszka?ców naszej wioski.

Wybory So?tysa:
Udzia? w g?osowaniu wzi??o 69 mieszka?ców so?ectwa.
Liczba g?osów wa?nych: 69.
Liczba g?osów niewa?nych: 0.

Na kandydatów na So?tysa wsi Steblów zg?oszono nast?puj?ce osoby:
1. Beata Majba.
2. Pawe? Mazurek.

W wyniku tajnego g?osowania So?tysem wsi Steblów zosta? Pawe? Mazurek.
Poszczególni kandydaci otrzymali nast?puj?c? ilo?? g?osów:
1. Beata Majba - 15.
2. Pawe? Mazurek - 54.

Wybory Rady So?eckiej:
Udzia? w g?osowaniu wzi??o 61 mieszka?ców so?ectwa.
Liczba g?osów wa?nych: 61.
Liczba g?osów niewa?nych: 0.

Na kandydatów na cz?onka Rady So?eckiej wsi Steblów zg?oszono nast?puj?ce osoby:
1. Kania Jolanta.
2. Górski Damian.
3. Donitza Teresa.
4. Hergesell Tobiasz.
5. Soluch Gabriela.
6. Mitula Ludwik.
7. Mitula Karolina.
8. Waligóra Jerzy.

W wyniku tajnego g?osowania cz?onkami Rady So?eckiej zostali: Jolanta Kania, Teresa Donitza, Tobiasz Hergesell, Jerzy Waligóra, Damian Górski.
Poszczególni kandydaci otrzymali nast?puj?c? ilo?? g?osów:
1. Kania Jolanta - 40.
2. Górski Damian - 53.
3. Donitza Teresa - 47.
4. Hergesell Tobiasz - 33.
5. Soluch Gabriela - 29.
6. Mitula Ludwik - 29.
7. Mitula Karolina - 28.
8. Waligóra Jerzy - 31.

Komisja wyborcza: Andrzej Klaka, Beata Friedla, Tobiasz Hergesell (Henryk Miszke - wybory Rady So?eckiej).

GALERIA

Admin dnia kwietnia 25 2015
1 komentarz · 2126 czytań ·Drukuj
"Bezkrólewie" w Steblowie...
"Bezkrólewie" w Steblowie...Po raz pierwszy w historii Steblowa na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym zwo?anym w celu wyboru nowego so?tysa oraz cz?onków rady so?eckiej nie uda?o si? wy?oni? gospodarza wioski oraz jego pomocników...
26 marca o godz. 18:00 w sali DFK zebra?o si? jedynie 59 mieszka?ców (na 805 uprawnionych do g?osowania), którzy nie potrafili wybra? spo?ród siebie osoby na tyle odwa?nej, aby wzi?? na swoje barki trud zajmowania si? sprawami wioski...

Okazuje si?, ?e prawo nie reguluje sytuacji wiejskiego bezkrólewia. Nie powo?uje si? ?adnego komisarza, a wie? rz?dzi si? sama. Ewentualnym rozwi?zaniem mo?e by? - co ?artobliwie zasugerowa? jeden z mieszka?ców wioski - przy??czenie Steblowa do Krapkowic i wówczas problem z w?adzami zostanie rozwi?zany. Ale tego chyba jeszcze w tym momencie nie chcemy...

GALERIA

Admin dnia marca 31 2015
1 komentarz · 2034 czytań ·Drukuj