Steblów
So?tys i Rada So?ecka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Pielgrzymki - Steblów
Informator
Do?ynki wiejsko-parafialne 2015
Do?ynki wiejsko-parafialne 2015W dniach 5 - 6 wrze?nia so?ectwo Steblów zorganizowa?o tradycyjne do?ynki wiejskie. ?wi?towanie rozpocz??o si? w sobot? zabaw? taneczn? przy muzyce zespo?u "Flirt". Dalsze obchody mia?y miejsce ju? w niedziel?. Najpierw mieszka?cy i go?cie udali si? na Msz? ?w. dzi?kczynn? za tegoroczne plony, a nast?pnie popo?udniu spotkali si? pod namiotem biesiadnym, gdzie przygotowano cz??? artystyczn?. Wyst?pi?y przedszkolaki oraz uczniowie szko?y podstawowej, zespó? taneczny "Przecinek", kapela "Kamraty" oraz duet "Ewa i Damian". Nie zabrak?o oczywi?cie bogato zaopatrzonego bufetu oraz wielu atrakcji dla najm?odszych.

So?tys wraz z Rad? So?eck? serdecznie dzi?kuje wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu imprezy, wspó?organizatorom, sponsorom oraz mieszka?com i go?ciom, którzy licznie przybyli na steblowskie do?ynki mimo niesprzyjaj?cej pogody...

GALERIA

Admin dnia września 13 2015
2 komentarze · 2028 czytań ·Drukuj
Referendum 2015


Siedziba Obwodowej Komisji do spraw Referendum: Stowarzyszeniowa Publiczna Szko?a Podstawowa w Steblowie, Steblów ul. Szkolna 2, nr 23.

Liczba osób uprawnionych do udzia?u w referendum: 817

Liczba osób uprawnionych do udzia?u w referendum, którym wydano karty do g?osowania: 59

Frekwencja: 7,2%

SPRAWA 1.
Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okr?gów wyborczych (JOW) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?
TAK - 43
NIE - 16

SPRAWA 2.
Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z bud?etu pa?stwa?
TAK - 15
NIE - 44

SPRAWA 3.
Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania w?tpliwo?ci co do wyk?adni przepisów prawa podatkowego na korzy?? podatnika?
TAK - 54
NIE - 5
Admin dnia września 09 2015
1 komentarz · 1810 czytań ·Drukuj
Do?ynki Wiejskie 2015
Admin dnia sierpnia 31 2015
1 komentarz · 2633 czytań ·Drukuj