Steblów
So?tys i Rada So?ecka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Pielgrzymki - Steblów
Informator
Wybory Prezydenckie 2010
W zwi?zku z katastrof? lotnicz? pod Smole?skiem, gdzie zgin?? ówcze?nie urz?duj?cy prezydent Lech Kaczy?ski, termin wyborów prezydenckich zmieni? si? i zosta? przesuni?ty z wrze?nia/pa?dziernika na czerwiec.
20 czerwca br. mogli?my odda? swój g?os na jednego z dziesi?ciu kandydatów. Wed?ug oficjalnych danych - bior?c pod uwag? ca?y kraj - zwyci??y? Bronis?aw Komorowski, który otrzyma? 6.981.319 g?osów (41,54%), za? jego najwi?kszy konkurent, Jaros?aw Kaczy?ski, 6.128.255 g?osów (36,36%). Trzecie miejsce zaj?? Grzegorz Napieralski (13,68%, tj. 2.299.870 g?osów). Frekwencja wynios?a 54,94%.

Niestety ze wzgl?du na to, i? ?aden z kandydatów nie uzyska? wymaganej wi?kszo?ci (zgodnie z konstytucj? na prezydenta "wybrany zostaje kandydat, który otrzyma? wi?cej ni? po?ow? wa?nie oddanych g?osów", tj. ponad 50%), przeprowadzona zostanie II tura wyborów prezydenckich (4 lipiec 2010), a naprzeciw siebie stan? wy??cznie dwaj kandydaci, popierani przez PO oraz PiS.

W wyborach udzia? wzi?li równie? mieszka?cy Steblowa, jednak widocznie zm?czeni jeste?my ju? polityk? i mamy wa?niejsze problemy na g?owie, gdy? swój g?os odda?o jedynie 287 osób, co daje frekwencj? na poziomie 35,65%.

Poszczególni kandydaci otrzymali nast?puj?c? liczb? g?osów wa?nych:
1. Jurek Marek - 11
2. Kaczy?ski Jaros?aw - 64
3. Komorowski Bronis?aw - 168
4. Korwin-Mikke Janusz - 6
5. Lepper Andrzej - 4
6. Morawiecki Kornel - 1
7. Napieralski Grzegorz - 18
8. Olechowski Andrzej - 3
9. Pawlak Waldemar - 8
10. Zi?tek Bogus?aw - 2

Razem: 285; liczba g?osów niewa?nych - 2;

Komisja Wyborcza swoj? siedzib? mia?a tradycyjnie w szkole podstawowej. a w jej sk?ad weszli:
a) Kontny Krzysztof - przewodnicz?cy komisji
b) Pustu?ka Jolanta - zast?pca przewodnicz?cego
c) Brych-M?czy?ska Ilona, Rusakowicz Gra?yna, Skuza Micha?, Madej Ewa, Klaka Andrzej - cz?onkowie komisji


GALERIA WYBORCZA...


Admin dnia czerwiec 22 2010
1 komentarz · 2138 czytań ·Drukuj
Komentarze
#1 | Antonskigrag dnia styczeń 10 2017 19:03:23
Buy Propecia In Europe Amoxicillin Dental Infections <a href=http://cure-rx.com>cialis</a> Amoxicillin 1000mg Clav K 62.5mg Farmaco Cialis 20 Mg Real Viagra 150mg Blue Where To Purchase Stendra Pharmacie En Ligne Cialis <a href=http://drugs20.com>cialis online pharmacy</a> Propecia With Testosterone Comprar Cialis En Andalucia Zithromax Dosage For Chlamydia <a href=http://339-go.com>buy viagra</a> Unicure Remedies Pvt Ltd Tadalafil Generic Propecia Efectos Secundarios Amoxil Canada Online <a href=http://drugs2k.net>viagra cialis</a> Propecia Cost Australia For Sale Zithromax Z Pak Oral Kamagra How To Use Forum Viagra 25 order accutane online australia Price Of Viagra 100mg Kroger <a href=http://cheap-x.com>viagra prescription</a> Opiates And Keflex Propecia Disconts Online Amoxicillin Dose Adult Strep Throat
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.