Steblów
So?tys i Rada So?ecka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Pielgrzymki - Steblów
Informator
Pielgrzymka - Nysa
25 sierpnia 2008, w poniedzia?ek, nasza parafia zorganizowa?a pielgrzymk? do Nysy. Celem wyjazdu by?o przede wszystkim zwiedzenie budynków sakralnych i zabytkowych znajduj?cych si? w tym mie?cie.

O godzinie 8:00 wyruszyli?my autobusem ze Steblowa z oko?o 50-cio osobow? grup? w oko?o godzinn? podró?...
Po dojechaniu do Nysy pierwszym celem Pielgrzymowiczów by? ko?ció? pod wezwaniem ?w. Jakuba Starszego, aposto?a i ?w. Agnieszki, dziewicy i m?czennicy (katedra). Wówczas naszym "przewodnikiem" by? proboszcz tamtejszej parafii, ks. Miko?aj Mróz, który oprowadzi? nas po katedrze i opowiedzia? jej histori?. Nast?pnie udali?my si? do Skarbca ?w. Jakuba, gdzie mieli?my mo?liwo?? zobaczenia zgromadzonych dzie? sztuki.

Kolejnym przystankiem podczas nyskiej pielgrzymki by?o Zgromadzenie Sióstr ?w. El?biety. Jest to wspólnota kontemplacyjno–czynna, na prawie papieskim, powsta?a w dniu 27 wrze?nia 1842 roku w Nysie. Za?o?ycielk? by?a Klara Wolf, a wspó?za?o?ycielkami b?. Maria Merkert i jej siostra Matylda oraz Franciszka Werner. Swoim ?yciem siostry el?bietanki pragn? na?ladowa? Chrystusa w Jego oddaniu sprawom Ojca i jak On pochyla? si? nad lud?mi b?d?cymi w potrzebie.
Wa?nym wydarzeniem dla Zgromadzenia w ostatnim czasie by?a beatyfikacja Marii Merkert, która odby?a si? 30 wrze?nia 2007 r. w Nysie. O przebiegu tej?e uroczysto?ci, jak i o ?yciu b?. Matki Marii oraz historii zgromadzenia opowiedzia?a nam, pochodz?ca z ?ywocic, siostra Margarita Cebula.

Podczas pielgrzymki mieli?my równie? okazj? zobaczy? ko?ció? ?w. Piotra i Paw?a. Dzieje ?wi?tyni, zaliczanej dzi? do pere? architektury barokowej na ?l?sku, zwi?zane s? z Zakonem Bo?ogrobców. Swoj? s?aw? "per?y ?l?skiego Rzymu" ko?ció? ?w. Piotra i Paw?a zawdzi?cza g?ównie wspania?emu, XVIII-wiecznemu zabytkowemu wystrojowi wn?trza - o?tarzom i sprz?tom ko?cielnym, cyklom obrazów i zespo?om malowide? ?ciennych, rze?bom i figurom, a tak?e imponuj?cej rokokowej oprawie chóru z dominuj?cym prospektem organowym.
W sk?ad zespo?u Bo?ogrobców wchodzi równie? przyleg?y do ko?cio?a budynek klasztorny z lat 1708-13, który obecnie pe?ni funkcj? domu rekolekcyjnego (mogli?my tam co nieco skonsumowa?...).

Kolejnym celem nyskiej pielgrzymki by?o Zgromadzenie S?u?ebnic Ducha ?wi?tego od Wieczystej Adoracji (SSpSAP), które zosta?o za?o?one 8 grudnia 1896 r. przez ?w. Arnolda Janssena w Steyl (Holandia). ?w. Arnold d???c do utworzenia Zgromadzenia, którego cz?onkinie uczyni?yby z modlitwy g?ówne zadanie swego ?ycia, pragn?? przede wszystkim zapewni? wsparcie duchowe misjonarzom i misjonarkom.
Podczas wizyty w Klasztorze S?owa Bo?ego mieli?my okazj? zobaczy? jak wygl?da modlitwa Sióstr Ró?owych oraz porozmawia? z jedn? z sióstr. Dzi?ki przekazanych przez ni? informacji, mogli?my si? dowiedzie? jak wygl?da tak naprawd? w ?ycie w klasztorze. Pyta? na ten temat by?o z naszej strony bardzo du?o, natomiast ?mia?o mo?na stwierdzi?, ?e z pewno?ci? nie jest ono ?atwe (oczywi?cie z naszego punktu widzenia)...

Nast?pnie udali?my si? na grób niemieckiego poety epoki romantyzmu Josepha von Eichendorffa. Po krótkiej modlitwie i wierszach pi?knie wyrecytowanych przez nasz? m?odzie?, "Szlakiem Eichendorffa" dotarli?my do "Altany" nazwanej jego nazwiskiem, sk?d rozpo?ciera? si? wspania?y widok na cz??? Nysy oraz Jezioro Nyskie. Ono by?o w?a?nie ju? ostatnim etapem naszej pielgrzymki. Z Nysy autokarem wyruszyli?my do G??binowa, gdzie proboszczem tamtejszej parafii pw. ?w. Urbana Biskupa jest ks. Jaros?aw Staniszewski. Zostali?my serdecznie przyj?ci w ogródku domu rekolekcyjnego, po?o?onego blisko jeziora. Czeka?a tam równie? na nas mi?a niespodzianka - pieczone kie?baski z ro?na - przygotowana przez ks. Jaros?awa oraz ks. Henryka.
Po ma?ej uczcie, spacerze i podziwianiu pi?kna Jeziora Nyskiego udali?my si? w drog? powrotn?, z której to szcz??liwie, bezpiecznie i szybko powrócili?my do naszych domów...


GALERIA


Admin dnia wrzesień 06 2008
1 komentarz · 2362 czytań ·Drukuj
Komentarze
#1 | Antonskigrag dnia marzec 12 2017 16:11:42
Levitra Bayer 20 Mg Levitra Lowest Price Buying 60 Mg Orlistat Outside The Us 500 Mg Amoxicillin Side Effects Buy Priligy Cheap Viagra Mehrmals Taglich Achat Propecia Pas Cher Generic Zoloft Usa Zithromax For Gonorrhea Costos De Kamagra Propecia Website Cialis Original 20 Mg Cheapest Viagra 100mg Buy Online Inderal Cephalexin Rottweiler Cialis Ou Acheter Buy Cialis Acquisto Cialis Tadalafil Groups Cialis Viagra Barcelona Buy Deltasone Online Usa Clomid Pendant Grossesse Januvia Order Amoxil Pills Cephalexin Gerd Propecia Buy Uk Accutane Price Cialis Generika Gefahrlich Allegra Doxycycline Keflex Nexium Together Buy Zithromax Pills Cialis Como Se Usa Over The Counter Kamagra Zithromax 250mg Buy Propecia Mexico Efectos Cialis 10 Order Alli Online Propecia Male Fertility Hormone
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.