Steblów
So?tys i Rada So?ecka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Pielgrzymki - Steblów
Informator
Wycieczka - Görlitz 2008
6 grudnia 2008 roku Zarz?d Mniejszo?ci Niemieckiej w Steblowie zorganizowa? wycieczk? do Görlitz, której celem by?o poznanie historii miasta, jego zabytków oraz udzia? w jarmarku ?wi?tecznym, w tzw. Schlesischer Christkindelmarkt, który rozpocz?? si? 5 grudnia, a trwa? b?dzie do 14.

Ze Steblowa wyjechali?my oko?o godziny 7:00 i po dwóch przystankach, w Krapkowicach i D?brówce Górnej, wyruszyli?my do Niemiec. W Zgorzelcu pojawili?my si? o godz. 11:00, sk?d nast?pnie piechot? udali?my si? na stron? niemieck?. Na Mo?cie Staromiejskim ??cz?cym obie cz??ci miasta (tj. polsk? i niemieck?; w przesz?o?ci Görlitz tworzy?o jedno miasto wraz z Zgorzelcem, lecz po 1945 na mocy postanowie? konferencji poczdamskiej Nysa ?u?ycka sta?a si? rzek? graniczn?, a prawobrze?na cz??? miasta w??czona w obszar Polski) przewodnik przekaza? nam informacje dotycz?ce historii - z pewno?ci? nie nudnej - miasta oraz wiele innych ciekawych wiadomo?ci, jak chocia?by o ?redniej wieku ludno?ci, która w Zgorzelcu wynosi 32 lata, a w Görlitz 47...

Kolejnym punktem wycieczki by?o zwiedzanie miasta i jego zabytków. Trasa obejmowa?a m.in. Ko?ció? Parafialny ?w. Piotra i Paw?a, kopi? ?wi?tego Grobu (powsta?? pod koniec 15. wieku z inicjatywy handlarza, a pó?niej burmistrza Georga Emmericha), Kaisertrutz, Jägerkasserne, Ratusz Miejski, "Szepcz?cy ?uk" oraz wiele innych ciekawych miejsc.
Oko?o godz. 16:00 udali?my si? do restauracji, w której to zostali?my ciep?o - w przeno?ni i dos?ownie - przyj?ci przez w?a?ciciela lokalu, a ponadto pocz?stowano nas dobrim kafejym i kuchyn... Mieli?my tak?e okazj? zobaczy? wyst?py m?odzie?y, pos?ucha? pi?knie recytowanych wierszy, pie?ni bo?onarodzeniowych - z pewno?ci? mo?na by?o ju? odczu? atmosfer? nadchodz?cych ?wi?t...

Po nied?ugim odpoczynku przenie?li?my si? ponownie do centrum miasta, gdzie "nadszed?" czas wolny, podczas którego wycieczkowicze mogli delektowa? si? urokami görlitzkiego "rynku", na którym to mo?na by?o zakupi? bo?onarodzeniowe ozdoby, spróbowa? ró?nych specja?ów serwowanych przez "kucharzy" niemieckich czy czeskich, pobawi? si? z myszkami, szczurkami, owieczkami ;-) , zobaczy? ró?ne wystawy, miniaturowe zamki, schroniska, wytwory rzemios?a artystycznego oraz wiele innych atrakcji, których nie sposób wymieni?... Niestety zabrak?o tego najwa?niejszego - bia?ego puchu, który z pewno?ci? stworzy?by wyj?tkow?, ciekaw? i przede wszystkim ?wi?teczn? atmosfer?...
O godzinie 20:30 wyruszyli?my w drog? powrotn?, któr? pokonali?my spokojnie, bezpiecznie i równie? bardzo "rado?nie", ostatecznie docieraj?c do swoich domów grubo po pó?nocy...

Organizatorom, kierowcom, przewodnikom dzi?kujemy za zorganizowanie oraz sprawny i bezpieczny przebieg wycieczki, a wszystkim uczestnikom za udzia?, wspólne prze?ycie dnia i (miejmy nadziej?) za wyra?enie ch?ci wzi?cia udzia?u w kolejnej "wyprawie"...


GALERIA


Admin dnia grudzień 10 2008
1 komentarz · 2088 czytań ·Drukuj
Komentarze
#1 | Antonskigrag dnia styczeń 08 2017 12:17:55
Levitra Bayer Posologia Cytotec Online Pharmacy Uk Viagra O Cialis Forum <a href=http://etaze.net>cialis similares</a> Cialis Und Paracetamol Purchase Synthroid No Prescription Canadian Pharmacy Norx Online Pharmacy Us Tadifil <a href=http://giwes.com>online pharmacy</a> Propecia 5mg Online Canada Kamagra En Ligne France Lasix Without A Rx <a href=http://corzide.com>viagra</a> Comprar Cytotec En Online Usa Provera In Germany Tablet With Next Day Delivery Compra Cialis Farmacia <a href=http://drugssu.com>how to buy levitra in usa</a> Safe Cialis Online Vente Propecia 1mg Cialis For Daily Use Online Levitra Generico Contrassegno Is There A Shortage Of Pantoprazole <a href=http://drugsir.com>cialis</a> Macrobid Online Truro
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.