Steblów
So?tys i Rada So?ecka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Pielgrzymki - Steblów
Informator
Nasza KlasaPortal nasza-klasa.pl to ponadmilionowa spo?eczno?? w internecie. Ludzie szukaj? tu dawnych przyja?ni. Twórcy tej strony www to najbogatsi polscy studenci.


Portal Nasza-klasa bije rekordy popularno?ci, zarejestrowa?o si? w nim ponad milion u?ytkowników. A wszystko zacz??o si? rok temu, kiedy to czterech studentów Uniwersytetu Wroc?awskiego postanowi?o za?o?y? Nasz?-klas?.
- Mieli?my problem z namierzeniem znajomych z dawnych lat, z poprzednich szkó? - mówi Maciej Popowicz, szef ca?ego przedsi?wzi?cia. - Wi?c wymy?lili?my, ?e stworzymy w internecie takie miejsce, gdzie mo?na si? nawzajem odnajdywa?.
11 listopada, tu? przed pó?noc?, zastartowali. Pierwszych u?ytkowników portalu przywitali komunikatem: "Napracowali?my si? strasznie! Ostatnie miesi?ce up?yn??y ekipie twórców Nasza-klasa.pl na doskonaleniu systemu, który pozwoli Wam piel?gnowa? to, co wydawa?o nam si? najwa?niejsze i co po??czy?o nasze wysi?ki - Przyja??. Mamy nadziej?, ?e uda?o nam si? zaprojektowa? narz?dzia, które ocal? niejedn? szkoln? znajomo?? i pomog? nawi?za? nowe”.
To by?o genialnie proste: Ca?? baz? danych tworz? internauci. Je?li jakiej? szko?y lub klasy nie ma na portalu, zainteresowany ucze? po prostu j? zak?ada. Do niego do??czaj? inni: znajomi, koledzy znajomych, nauczyciele. Na portalu mo?na znale?? swoich znajomych, wystarczy wpisa? imi?, nazwisko czy pseudonim. S? fora - klasowe, szkolne, tematyczne. Miejsca na zdj?cie - w?asne, rodziny, klasy z dawnych lat. Ten portal to spo?eczno??, i to coraz liczniejsza. 16 pa?dziernika zespó?
Naszej-klasy poinformowa?: "Nasza-klasa.pl ma ju? ponad milion zarejestrowanych u?ytkowników. Dzi?kujemy!”.

Codziennie loguje si? tu kolejnych osiem tysi?cy u?ytkowników. Miesi?cznie portal odnotowuje 500 mln ods?on. Jest wyceniany na 15 milionów z?otych. Programistami portalu s?: Maciej Popowicz, Pawe? Olchawa, Micha? Bartoszkiewicz, a tak?e ?ukasz Adzi?ski. Trzej pierwsi studiuj? na Uniwersytecie Wroc?awskim informatyk?, ?ukasz jest grafikiem. Maciej jest umys?em ca?ego przedsi?wzi?cia, udziela wywiadów.
Po niespe?na roku funkcjonowania Naszej-klasy portalem i czwórk? zdolnych informatyków z Wroc?awia zainteresowa? si? niemiecki fundusz Venture Capital European Founders. Kupi? 20 procent udzia?ów. Studenci otrzymali oko?o trzech milionów z?otych, cho? sami nie potwierdzaj? tych danych i twierdz?, ?e ka?d? z?otówk? inwestuj? w firm?.
Od momentu powstania portalu informacje o nim rozchodzi?y si? b?yskawicznie: mailami, SMS-ami, mówili o nim w telewizji. Nasza-klasa.pl sta?a si? modnym tematem spotka? towarzyskich. Zarejestrowa? si? na portalu jest trendy!
W Naszej-klasie nie ma anonimowo?ci. W profilu u?ytkownika nale?y poda? imi?, nazwisko, wiek. Zwykle u?ytkownik loguje si? do klasy i szko?y, do której ucz?szcza? w realu. Je?li kto? si? podszywa pod inn? osob?, to szybko zostanie zdemaskowany, "rozpracuj?” go autentyczni uczniowie danej klasy. Najcz??ciej dodaje si? te? swoj? aktualn? fotk?, mo?na mie? ca?? galeri? zdj??. To wszystko powoduje, ?e portal nie jest miejscem, gdzie dobrze czuj? si? uciekaj?cy w anonimowo?? jajcarze.


Có?, skoro chwilowo nie ma na naszej steblowskiej stronce dzia?u „szko?a”, to mo?e warto by by?o zainteresowa? si? portalem „nasza-klasa” i odnowi? swoje znajomo?ci ze szkolnej ?awki. Gor?co do tego zach?cam!

„NTO” 27-28 X 2007 / Prezes


Admin dnia listopad 05 2007
Drukuj