Steblów
So?tys i Rada So?ecka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Pielgrzymki - Steblów
Informator
I Zebranie Wiejskie - 07.06.2011
Pierwsze Zebranie Wiejskie - od momentu wyboru nowego So?tysa i Rady So?eckiej wsi Steblów - odby?o si? 7 czerwca (wtorek) w sali DFK. Przewodnicz?cym spotkania zosta?a p. Barbara Wieszo?ek, a protokolantem p. Jolanta Kania.

Do najwa?niejszych spraw, poruszonych na zebraniu nale?a?y:
1. Udzia? w do?ynkach gminnych w Gwo?dzicach (04.09.2011); wykonanie korony ?niwnej, udzia? pojazdów i mieszka?ców w korowodzie; wytypowanie na cz?onka komisji konkursowej (oceniaj?cej korony oraz korowód) p. Gabrieli Soluch;

2. Poinformowano o mo?liwo?ci zamieszczania materia?ów promocyjnych o wiosce w "Tygodniku Krapkowickim";

3. Podj?to decyzj? o zorganizowaniu do?ynek parafialnych w Steblowie w dniu 11.09.2011;

4. Przekazano informacje dotycz?ce m.in. rolnictwa (o zakazie wypalania traw, ?ciernisk, konieczno?ci zabezpieczenia zbiorników, szamb, ochrona ro?lin przed szkodnikami), usuwania azbestu i mo?liwo?ci uzyskania w zwi?zku z tym dotacji;

5. Zach?cono do udzia?u w konkursie "Opolskie Kwitn?ce";

6. Podj?to dyskusj? zwi?zan? z Funduszem So?eckim na rok 2012;


Nowy So?tys, nowa Rada So?ecka, lecz chyba "stara mentalno??" Steblowian... Zebranie, na którym mia?y by? podj?te wa?ne decyzje dotycz?ce naszej wioski, niestety nie cieszy?o si? zbyt du?ym zainteresowaniem. Na spotkanie przyby?o oko?o 30 mieszka?ców.
Rodzi si? zatem niejako pytanie co z naszym steblowskim "?rednim pokoleniem", które tak naprawd? powinno si? zaanga?owa? w dzia?alno?? wioski. Czy pomoc przy organizacji festynu parafialnego, do?ynkowego, podanie propozycji dotycz?cej przeznaczenia ?rodków z funduszu na dan? inwestycj? czy zaproponowanie "czego? ciekawego" wi??e si? z ogromnym wysi?kiem? - z obserwacji ostatnich lat wynika jednoznacznie, ?e tak...
Drogi i poprawa ich stanu s? wa?ne, oznakowanie, chodniki, progi zwalniaj?ce te?, ale co z promocj? i rozwojem wsi? Dobry telewizor w domu i zadbana posesja nie wystarcz?... Trzeba co? zorganizowa?, wymy?li?, zaproponowa? lub przynajmniej przyj?? i uczestniczy?. Wtedy na pewno - wzorem okolicznych wiosek - co? zacznie si? dzia? i b?dzie si? czym pochwali?... "Stagnacja" oraz "czy w ogóle warto" nie powinny by? charakterystyczne dla Steblowa... Niestety nawet najlepsza organizacja - bez ludzi, ich pomocy i zaanga?owania - stoi raczej z góry na przegranej pozycji.

GALERIA


Admin dnia czerwiec 10 2011
1 komentarz · 2244 czytań ·Drukuj
Komentarze
#1 | Antonskigrag dnia marzec 06 2017 15:41:05
Commande En Ligne Viagra En Saint Vardenafil Misoprostol Dog Real Dutasteride In Internet Virginia Beach Generic Vibramycin Cheap Ciprofloxacin And Amoxicillin Ulcer Amoxicillin Cough Syrup And 100 Mg Levitra Cost Uk Cialis Super Active Plus Reviews Cialis Professional Generic Generic Deltasone Zithromax Pregnancy Propecia Impotencia Cialis Levitra Order Generic Zoloft Shop Cialis Online
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.