Steblów
So?tys i Rada So?ecka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Pielgrzymki - Steblów
Informator
Wybory So?tysa i Rady So?eckiej
W ?rod?, 30 marca, w sali DFK o godz. 18:00 odb?d? si? wybory So?tysa i Rady So?eckiej so?ectwa Steblów.

Porz?dek obrad:
1) Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum
2) Wybór Przewodnicz?cego zebrania
3) Z?o?enie sprawozdania z dzia?alno?ci So?tysa i Rady So?eckiej
4) Wybór Komisji wyborczej
5) Wybór So?tysa
6) Wybór cz?onków Rady So?eckiej
7) Wolne wnioski i zapytania
8) Zako?czenie zebrania


Cztery lata temu, 17 kwietnia, na So?tysa wsi Steblów wybrany zosta? Stanis?aw Grabas (jedyny kandydat, który wówczas wyrazi? zgod? na obj?cie stanowiska). Funkcj? so?tysa pe?ni? ??cznie przez 8 lat, czyli przez dwie kadencje z rz?du (2003 - 2006 oraz 2007 - 2010).

Rada So?ecka natomiast ukszta?towa?a si? w nast?puj?cym sk?adzie: Altaner Krystyna, Bauch Stefan, Górski Damian, Michalik Helena, Wac?aw Ludwik.

Up?ywaj?ca kadencja charakteryzowa?a si? wieloma interesuj?cymi i pozytywnymi wydarzeniami, ale jednocze?nie wiele spraw nie zosta?o odpowiednio rozwi?zanych, b?d? zaniechano pewnych dzia?a?, które mog?y mie? - mniej lub bardziej - istotny wp?yw na funkcjonowanie Steblowa.
Oczywi?cie nale?y podkre?li?, i? o ?yciu wioski w minionym czasie nie decydowa? tylko So?tys wraz z Rad?, lecz tak?e steblowska stra? po?arna, szko?a podstawowa, parafia, stowarzyszenie, mniejszo?? niemiecka, nieistniej?cy ju? klub sportowy... Swój wk?ad (i to znaczny) mia?a równie? Gmina Krapkowice na czele wówczas z burmistrzem P. Sollochem czy chocia?by Województwo Opolskie (budowa ?cie?ki rowerowej i chodnika, modernizacja jezdni).

Nale?a?oby tak?e w tym miejscu wymieni? zadania, które zosta?y zrealizowane samodzielnie przez so?ectwo, b?d? poprzez wspó?prac? z innymi instytucjami. Jednak trudno jednoznacznie okre?li?, na której pozycji powinny si? one znale?? m.in. w kategorii "wa?ne - niewa?ne" czy "sukces - pora?ka". Moim zdaniem ka?dy powinien sam oceni? dzia?alno?? w?adz so?ectwa przez minione cztery lata. "Cz??ciowo" swoje zdanie mo?na wyrazi? bior?c udzia? w poni?szej sondzie.

Wyniki sondy (pytanie: ''Jak oceniasz dzia?alno?? So?tysa i Rady So?eckiej w up?ywaj?cej kadencji 2007-2010?''):
Bardzo dobrze - 10
Dobrze - 5
?rednio - 11
?le - 12
Nie mam zdania - 1
?le, dlatego przesta?em/-am interesowa? si? sprawami wioski... - 6
Razem g?osów: 45

Co ciekawego wydarzy?o si? (lub by?o zwi?zane z nasz? wiosk?) w Steblowie w minionych czterech latach... (galeria)


Admin dnia marzec 28 2011
1 komentarz · 2329 czytań ·Drukuj
Komentarze
#1 | Antonskigrag dnia marzec 01 2017 21:51:12
Metoprolol In Minneapolis Buy Propecia Brand Marca Propecia Priligy Blog cialis Viagra Indicaciones Acheter Du Viagra 120 Pills Levitra Free Trial Viagra Donde Se Compra India Pharmacies Retin A Zithromax Cheap Levitra Costo Buy En Language Levitra Buy Cheap Strattera Site Cialis 200 Mg In India Where Can I Buy Clomid From India Order Antabuse Tablets Tomar Propecia Estearato De Magnesio Acheter Cialis En Pharmacie cialis Propecia Cheap Amoxicillin Dose Chart For Strep Buy Cheap Atomoxetine Prix Propecia Espagne Discount Doxycycline Acne Prozac Price Cephalexin Darvocet Propecia Online America Generic Levitra Prix Levitra Pharmacie Lyon
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.